GFSZ

Pályázatok

ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÁLYÁZAT - TATABÁNYA - 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Közgyűlés 67/2019. (IV.25.) határozat alapján pályázatot hirdet Dózsakert és Sárberek városrészek területén lévő, iparosított „házgyári panel” technológiával épült társasházak alsó födém (alagsori mennyezet) szigetelésére.

 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA:

  A ’60-as, ’70-es években házgyári technológiával élpült panel lakóépületek energetikai korszerűsítése, az első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának szigetelésével.

  Elvárt eredmény:
  ▪ Alulról hűlő magasföldszinti lakásoknál a fűtési komfort növelése. ▪ A hőfogyasztás csökkentésével a környezetterhelés csökkenése.

 2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

  Pályázatot nyújthatnak be azon társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: Pályázó), melyek iparosított házgyári panel technológiával épült lakóépületei Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területének Sárberek (ez alatt értendők a „Sárberki lakótelep” címmel rendelkező társasházak vagy lakásszövetkezetek) vagy Dózsakert (ez alatt értendők a Réti utca, Vadász utca, Erdész utca, Dózsakert, Dózsakert utca, Dózsa György út, Hársfaliget, II. Rákóczi Ferenc tér közterületek által határolt területen található társasházak vagy lakásszövetkezetek) városrészeiben találhatók.

  Nem pályázhat az a társasház, vagy lakásszövetkezet, amelynek lejárt köztartozása, illetve az Önkormányzattal szemben lejárt adó- vagy egyéb jogcímen tartozása van.

 3. A KORSZERŰSÍTÉS MŰSZAKI TARTALMA:

  Az ún. „házgyári panel” épületek alagsori mennyezetének szigetelése. A kiszolgáló helyiségek fűtetlensége miatt a magasföldszinti lakások alulról hűlnek, energiahatékonysági szempontból célszerű a szigetelés felújítása, megerősítése. Sikeres pályázat esetén, ezen szigetelési munkák elvégzésére nyújtható támogatás.

  A szórt (min. 30 mm vtg.), zárt cellás poliuretán habbal történő szigetelési technológia alkalmazására adható támogatás, de azzal egyenértékű technológia is elfogadható.

  Egyenértékűnek tekinthető azon szigetelési technológia, mely a födémen illesztés-, rés- és toldásmentes, egybefüggő felületet képez.

  (Az alkalmazott technológia tekintetében figyelemmel kell lenni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben, valamint a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben foglalt előírásokra.)

 4. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, FELTÉTELEI:

– Támogatás adható azon költségek fedezetére, amelyek jelen pályázati felhívás 3. pontja szerinti műszaki tartalom megvalósítása érdekében merültek fel. A nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelyet Önkormányzat nyújt sikeres pályázati elbírálás esetén támogatási szerződés útján. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az alsó

2

födém szigetelési munkák bekerülési értékének 60%-a, de maximum Bruttó 2500,- Ft/m2. Az így megállapított támogatáson felül valamennyi költség a pályázó önereje, arra semmilyen egyéb módon nem jogosult.

– A pályázatok elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, de maximum összesen 40 MFt mértékig, a benyújtás sorrendjében történik.

5. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

 • –  Árajánlat és a pályázó által választott technológia bemutatása

 • –  Közös képviselő képviseleti jogosultságának igazolása (meghatalmazás)

 • –  Társasházi/lakásszövetkezeti határozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, a pályázat benyújtásáról

 • –  Lakóépület tulajdoni lap másolata (törzslap)

 • –  Átláthatósági- és összeférhetetlenségi nyilatkozat

 • –  Igazolás köztartozás mentességről

  Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg jelen pályázati felhívásban foglaltaknak, a kifizetést a kiíró Önkormányzat megtagadhatja.

 1. ÉRVÉNYTELENSÉGI FELTÉTELEK:

  • –  Érvénytelen azon pályázat, amelyet olyan pályázó nyújtott be, amely a 2. pont szerinti pályázói körnek nem felel meg.

  • –  Érvénytelen a pályázat, ha nem nyújtja be pályázó az 5. pontban meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat.

  • –  Érvénytelen a pályázat, ha nem a 3. pontban leírtaknak megfelelő, vagy azzal egyenértékű szigetelési technológiát tartalmaz.

   Érvénytelen pályázat egyik oldalon sem keletkeztet jogi kötelezettséget. Amennyiben pályázó az érvénytelenség okát orvosolni tudja, úgy az érvénytelenség miatti elutasítást követően ismét benyújthat pályázatot.

 2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSA:

  • –  A pályázatot a lakóközösség (közös) képviselője vagy meghatalmazottja nyújthatja be.

  • –  Társasházanként, lakásszövetkezetenként egy pályázatot lehet benyújtani egy eredeti példányban, lezárt borítékban, a GFSZ Tatabánya Nonprofit Kft., 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1. (volt Ságvári E. út 4., régi községháza) alatti irodaházában. A borítékra kérjük ráírni „ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÁLYÁZAT”.

  • –  A benyújtáskor a GFSZ Tatabánya Nonprofit Kft. munkatársa a pályázatot felbontja, amely során a pályázó képviselője jelen lehet. A pályázat sorszámmal ellátva, átadás- átvételi elismervény kiállításával kerül befogadásra. A pályázat áttekintését követően a benyújtástól számított 3 munkanapon belül a GFSZ Tatabánya Nonprofit Kft. 5 munkanapos hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.

  • –  A pályázatok benyújtását folyamatosan biztosítjuk, 2 havonta történő elbírálással.
   3

– A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága bírálja el, és a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig dönt a támogatásokról.

– A pályázattal kapcsolatos egyéb információ a 34/785-580-as telefonszámon, ill. a nagy.andrea@gfsz.hu e-mail címen kérhető. Kapcsolattartó: Nagy Andrea projektmenedzser

A pályázatot kiíró Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését bármely oknál fogva megtagadja, továbbá a pályázatot kiíró Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Tatabánya, 2019. június

Melléklet:
– Kötelezően benyújtandó nyilatkozatok (minta)

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata