GFSZ

Pályázatok

Pályázati felhívás telephely fejlesztési támogatás nyújtásához tatabányai vállalkozásoknak

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 838/2021. (VI.11.) számú határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

2. Pályázat célja:

Tatabányai mikro, kis és középvállalkozások telephelyfejlesztéseinek elősegítése, telephely fejlesztési támogatás nyújtása Tatabánya VI-os és VII-es telepi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvásárlás kapcsán.
Az érintett ingatlanok körét, elhelyezkedését az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A pályázat módja:

Nyilvános Pályázati hirdetmény közzétételét követően a pályázónak írásos ajánlatot kell az Önkormányzathoz benyújtania, melynek tartalmaznia kell konkrétan a megvásárolni kívánt területet, annak nagyságát, a megajánlott vételárat és a terület hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is.

4. Vételár:

A pályázónak nyilatkoznia kell a meghirdetetett minimum vételár elfogadásáról.

5. Telephely fejlesztési kedvezmény:
A vételárból telephely fejlesztési kedvezményt kaphat az a Tatabányán legalább 5 éve székhellyel vagy működő telephellyel rendelkező mikro, kis és középvállalkozás, aki az adásvételi szerződésben vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belül a megvásárolt ingatlanon telephelyfejlesztést valósít meg, a megvalósult létesítményekre használatbavételi engedélyt szerez és tevékenységének tényleges működést az ingatlanon megkezdi. Továbbá vállalja, hogy a tényleges működés időpontjától tevékenységét legalább 3 évig az ingatlanon fenntartja.
A vételárból adható telephely fejlesztési kedvezmény mértéke: a nettó vételár 40 %-a.

A telephely fejlesztési kedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

A támogatott– az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

A támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

6. Fizetési feltételek:

Adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül, amennyiben telekalakítás szükséges, akkor 20 % foglaló az előszerződés megkötésekor, a fennmaradó vételár a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül.

7. Járulékos beruházások:

 • ⎯  A vevő feladata a beruházáshoz szükséges közművek kiépítése.

 • ⎯  Avevővállaljaazadás-vételiszerződésben,hogyazingatlantahelyszínenmegtekintett

  állapotban vásárolja meg.

  8. Egyéb feltételek:

 • ⎯  Pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázat benyújtásakor nincs TB, NAV és helyi adó tartozása (30 napnál nem régebbi igazolás).

 • ⎯  Pályázónak nyilatkozni szükséges arról, hogy az önkormányzattal szemben a pályázat benyújtásakor 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozása nem áll fenn.

 • ⎯  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdés 1. b) pontja szerint az önkormányzat csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthet szerződést

 • ⎯  A pályázónak átadásra kerül a területre hatályos szabályozási terv és a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlatát ennek ismeretében teszi meg.

 • ⎯  Vevőnek az adásvételi szerződésben vállalnia kell, hogy amennyiben a telephelyfejlesztést 3 éven belül az ingatlanon nem valósítja meg, a kedvezmény összegét a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével növelve a 3 év elteltét követő 30 napon belül visszafizeti. Ennek biztosítására az adásvételi szerződéskötéskor bankgaranciát vagy az Önkormányzat részére visszavásárlási opciót, jelzálogjogot biztosít a megfizetett vételáron.

 • ⎯  Mivel a telephely fejlesztési kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, a pályázónak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

 • ⎯  A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtennie.

  9. Nem kaphat telephely fejlesztési kedvezményt:

 • ⎯  Az a pályázó gazdasági társaság/ vállalkozás, akinek az Önkormányzattal szemben a pályázat benyújtásakor, 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozása vagy köztartozása állt fenn.

 • ⎯  Azapályázógazdaságitársaság/vállalkozásmelynekvezetőtisztségviselőjevagytagja 60 napon túli lejárt fizetési határidejű tartozással vagy köztartozással rendelkezik a pályázat benyújtásakor.

 • ⎯  Az a gazdasági társaság/vállalkozás amely felszámolás, vagy végelszámolás, illetve csődeljárás alatt áll.

 • ⎯  Az a gazdasági társaság/vállalkozás, ami a de minimis keretét kimerítette, vagy ami a támogatást – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra használja.

 • ⎯  Az a gazdasági szervezet, aki nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban foglalt átlátható szervezetnek.

  Pályázati ajánlatok benyújtása és elbírálása folyamatos, a felhívás visszavonásáig.

  Helye:

  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. 2800 Tatabánya Szent Borbála út 1.
  Telefon, fax: +36/34/785-580; +36/34/785-919
  E-mail: gfsz@gfsz.hu

  Honlap: www.gfsz.hu Érdeklődni:

  Rózsa László projektmenedzser (rozsa.laszlo@gfsz.hu, +36/30/217-3888)